Conform wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE), laat FERNANDO MEDRANO SL weten dat zij eigenaar is van de website www.fmedrano.es. Overeenkomstig artikel 10 van voornoemde wet rapporteert FERNANDO MEDRANO SL de volgende gegevens:

De eigenaar van deze website is FERNANDO MEDRANO SL, met CIF B53307450 en statutaire registratie bij AVDA MONTECARLO No11 03503, BENIDORM (ALICANTE), ingeschreven in het Handelsregister, in volume 2155, folio 140, blad A49641 en inschrijving 1a. Het e-mailadres van de contactpersoon van het bedrijf is: fmedrano@fmedrano.es.

GEBRUIKERS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING

De navigatie, toegang en gebruik door de website van FERNANDO MEDRANO SL verleent de voorwaarde van de gebruiker, waardoor zij, door middel van het surfen op de website van FERNANDO MEDRANO SL, alle hier vastgestelde gebruiksvoorwaarden aanvaarden, onverminderd de toepassing van de verplichte wettelijke nalevingsvoorschriften zoals het geval kan zijn.

De FERNANDO MEDRANO SL website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • De juistheid en wettigheid van de door de gebruiker verstrekte informatie in de formulieren die door FERNANDO MEDRANO SL worden uitgebreid voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.
  • Het gebruik van de door FERNANDO MEDRANO SL aangeboden informatie, diensten en gegevens in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de moraal, de goede gewoonten of de openbare orde, of die op enigerlei andere wijze schade kunnen toebrengen aan de rechten van derden of dezelfde werking van de website.

 

LINKBELEID EN DISCLAIMER

FERNANDO MEDRANO SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die de gebruiker via de op zijn website gevestigde links kan openen en verklaart dat in geen geval enige vorm van controle over de inhoud van andere siti zal worden onderzocht of uitgeoefend van het netwerk. Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten haar eigendom die via de links toegankelijk zijn.

FERNANDO MEDRANO SL verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om schade aan gebruikers van haar website te voorkomen, die kunnen voortvloeien uit het surfen op haar website. Fernando MEDRANO SL is dus in ieder geval niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de gebruiker kan oplopen door op het internet te surfen.

 

Wijzigingen

FERNANDO MEDRANO SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die zij zonder voorafgaande kennisgeving passend acht in de inhoud van haar website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, als de gebruiksvoorwaarden van dezelfde. Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht via haar website door een vorm die in de wet toelaatbaar is en zal verplicht zijn tijdens de tijd dat ze worden gepubliceerd op de website en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere.

Overeenkomstig de vastgestelde organische wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) deelt FERNANDO MEDRANO SL de gebruikers van haar website mee dat de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens via de formulieren op haar pagina’s in een geautomatiseerd dossier onder verantwoordelijkheid van FERNANDO MEDRANO SL zullen worden opgenomen om de tussen beide partijen vastgestelde verbintenissen te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen.

Fernando MEDRANO SL informeert ook over de mogelijkheid om de toegangsrechten, rectificatie, annulering en oppositie uit te oefenen door te schrijven naar het adres: AVDA MONTECARLO No11 03503, BENIDORM (ALICANTE).

Zolang de gebruiker niet anders communiceert met FERNANDO MEDRANO SL, zal hij begrijpen dat zijn gegevens niet zijn gewijzigd, dat de gebruiker zich ertoe verbindt fernando MEDRANO SL op de hoogte te stellen van elke wijziging en dat FERNANDO MEDRANO SL de toestemming heeft om ze te gebruiken om de relatie tussen de partijen te kunnen behouden.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

FERNANDO MEDRANO SL zelf of als overnemer, bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van FERNANDO MEDRANO SL. Zij zullen derhalve door het Spaanse rechtsstelsel als intellectuele eigendom worden beschermd en zowel de Spaanse als de communautaire wetgeving op dit gebied van toepassing zijn, evenals de internationale verdragen met betrekking tot de zaak en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de intellectuele-eigendomsrechten is de reproductie, de verspreiding en de openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstellen, de intellectueleeigendomswet uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in alle ondersteunende en op welke technische wijze dan ook, zonder toestemming van FERNANDO MEDRANO SL.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van FERNANDO MEDRANO SL te respecteren. U de elementen van het portaal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op andere fysieke media, zolang het uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina’s van FERNANDO MEDRANO SL.

 

RECHTSVORDERINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

FERNANDO MEDRANO SL behoudt zich ook het recht voor om civiele of strafrechtelijke acties in te dienen die zij passend acht voor het oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud, of voor de schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de geldende en op het Spaanse grondgebied geldende regelgeving. Als er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie gaan in overeenstemming met de regels inzake jurisdictie en jurisdictie in dit verband. FERNANDO MEDRANO SL is gevestigd in ALICANTE, Spanje.